உதவி

  1. திட்டங்களை பதிவு செய்ய "திட்டப் பதிவு" ல் உள் நுழையவும்.

  2. முகவர்களாக பதிவு செய்ய "முகவர்கள் பதிவு" ல் உள் நுழையவும்.

  3. புகார்களுக்கு "புகார் படிவம்" மூலம் உள் நுழையவும்.